【MAD/大片向/多素材】 樂園追放 混剪

新人第一次做MAD若有不妥可以评论点X我哦|・ω・`)

为什么这么棒的作品到现在还没有几个人做MAD呢。。

新人第一次做MAD献给自己最喜欢的剧场版~

BGM:Unisphere – Too hard daily life

BGM:http://www.bilibili.com/video/av4533419/

 

Bilibili:http://www.bilibili.com/video/av4534089/

AcFun:http://www.acfun.tv/v/ac2712468

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=S54AfmNw0kM


Posted

in

by